logo cestuj s dětmi
Úvodní stránka / Obchodní podmínky

Ochodní podmínky

Smluvní podmínky služeb internetového portálu Cestujsdetmi.cz

I.Úvod

Martina Procházková, s místem podnikání na adrese Mšenská 64, 46604, Jablonec nad Nisou, IČ: 69429031, (dále jen Poskytovatel ), je provozovatelem internetového serveru Cestujsdetmi.cz, provozovaného na internetové drese http://www.cestujsdetmi.cz (URL) ( dále jen cestujsdetmi.cz ).

II.Popis služeb

Portál cestujsdetmi.cz obsahuje inzertní plochu umožňující uživatelům shlédnout nabídku služeb, ubytování, stravování a volnočasových aktivit registrovaných subjektů. Portál cestujsdetmi.cz nabízí uživatelům možnost hledání mezi prezentacemi subjektů, které jsou na portále cestujsdetmi.cz zaregistrovány. Hledání na portále cestujsdetmi.cz probíhá na základě shody kritérií zadaných uživatelem a nabídkou prezentovaného zařízení.

III.Registrace subjektu na portále cestujsdetmi.cz

Na portál cestujsdetmi.cz lze zařadit pouze existující fyzické a právnické osoby (dále jen „subjekty, provozovatelé“) provozující svou činnost na území České republiky a kteří jsou oprávněni poskytovat předmětné služby uvedené pod bodem II v souladu s právním řádem České Republiky.

Prvotní registrace probíhá vybráním typu prezentace ( Standard, Optimal, Premium ) Provozovatelem služeb a následným vyplněním online registračního formuláře, s uvedením pravdivých informací o prezentovaném subjektu. Po následném odsouhlasení těchto smluvních podmínek obdrží Provozovatel emailem přístupové údaje k zadání informací a vložení fotografií o daném zařízení v rámci portálu cestujsdetmi.cz. Provozovateli bude následně, po kontrole údajů (a připlacené prezentaci po splnění platebních podmínek uvedených ze strany Poskytovatele ) vytvořena prezentace dostupná a umístěná v rámci portálu cestujsdetmi.cz na dobu jednoho kalendářního roku ode dne prvního zveřejnění na portálu.

IV.Cenové a platební podmínky

Provozovatel, který si vybere a umístí placenou prezentaci na portál cestujsdetmi.cz je povinen uhradit cenu za vybraný typ prezentace předem, před jejím zveřejněním. Za zaplacení ceny se považuje, dle formy úhrady, den převzetí hotovosti či den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje ( pokud typ prezentace plně splňuje tyto smluvní podmínky ) zveřejnit prezentaci do 5. pracovních dnů ode dne zaplacení v hotovosti nebo do 5. pracovních dnů od připsání částky na bankovní účet Poskytovatele a to na dobu trvající jeden kalendářní rok od data zveřejnění dané prezentace.

V. Ochrana osobních údajů

Provozovatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které do prezentace uvede, a to výlučně pro účely prezentace na portálu cestujsdětmi.cz a pro účely plnění smlouvy uzavřené s provozovatelem. Poskytovatel přitom postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

VI. Ostatní ujednání

1. Provozovatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění informací a fotografiií zadaných Provozovatelem, prostřednictvím portálu cestujsdetmi.cz.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění prezentace Provozovatele, jestliže jsou nebo mohou být poskytnuté údaje nebo činnost v rozporu s právním řádem České Republiky, jsou nebo mohou být v rozporu s dobrými mravy, jsou způsobilé přivodit Poskytovateli či třetím osobám škodu nebo svým obsahem neodpovídají zájmům Poskytovatele.

3. Konečnou podobu prezentace objektu určuje Poskytovatel, který si zároveň vyhrazuje právo upravit jeho konečné znění a umístění.

4. Souhlasem s těmito smluvními podmínkami Provozovatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Provozovateli obchodní sdělení o svých jiných provozovaných službách či produktech.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zastavit či vyřadit prezentaci provozovatele z důvodů nedodržení platebních podmínek nebo porušení jiných podmínek uvedených ve smluvních podmínkách portálu Cestujsdetmi.cz.

6. Smluvní vztah založený mezi Poskytovatelem a Provozovatelem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2010.